Statutul Asociatiei

Societatea Romana de Boli Tropicale si Medicina Calatoriei


Capitolul I  – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – MEMBRI FONDATORI

Fondatorii Asociaţiei SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BOLI TROPICALE ŞI MEDICINA CĂLĂTORIEI sunt:

 1. FLORESCU SIMIN AYSEL, cetățean român, născută la 02.10.1967, în București, Sector 8
 2. CEAUŞU EMANOIL, cetățean român, născut la data de 07.03.1949  în Municipiul Târgu Jiu, Judeţul Gorj
 3. POPESCU CORNELIU-PETRU, cetățean român, născut la 25.07.1974, în București, Sector 5

care si-au exprimat acordul in sensul asocierii și constituirii sus-numitei Asociaţii, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, așa cum a fost modificată și completată.

Art.2  FORMA JURIDICĂ

Asociaţia  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BOLI TROPICALE ŞI MEDICINA CĂLĂTORIEI este persoană juridică română de drept privat și are scop nepatrimonial (non-profit) și își desfășoară activitatea ca și organizație profesională medicală, cu caracter științific și educațional, reunind persoane cu pregătire medicală universitară (medici, biologi, biochimiști), care activează în domeniul de interes al Asociației, precum și persoane care se bucură de recunoaștere profesională sau științifică și care manifestă un interes deosebit față de domeniile medicale vizate și față de activitatea Asociației.

Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Exercițiul financiar al primului an de funcționare începe de la data  înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor și se termină la 31 decembrie.

Art. 3 –SCOPUL ȘI ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI

3.1.      Scopul Asociaţiei:

În general, Asociaţia SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BOLI TROPICALE ŞI MEDICINA CĂLĂTORIEI are ca scop creşterea performanţei medicale în domeniul bolilor tropicale şi medicina călătoriei şi apărarea valorilor şi intereselor acestei comunităţi medicale.

În particular, Asociaţia SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BOLI TROPICALE ŞI MEDICINA CĂLĂTORIEI urmăreşte:

 • promovareacercetăriiştiinţifice, educaţieişiinstruiriiprofesionaleîndomeniulbolilortropicaleşimedicinacălătoriei;
 • colaborarea cu institutele de învăţământ superior medical şi din domeniiînrudite, învedereaformăriişiperfecţionăriiunorspecialişti cu o înaltăpregătireprofesională;
 • contribuire la perfecţionarea, modernizareaşireformaasistenţeimedicaleîndomeniulbolilortropicaleşimedicinacălătoriei;
 • ridicareaniveluluiprofesionalşiştiinţific al membrilorsăi;
 • ridicareaprestigiului, reprezentarea, susţinereaşipromovareaintereselorprofesionaleştiinţifice, precumşiprotejareaactivităţilortuturormembrilorAsociaţiei, atâtpe plan intern câtşiinternaţional; şi
 • informareasieducareasocietăţiicivileînvedereapreveniriiinfestării, tratăriisiinlăturăriiefectelorproduse de boliletropicale.
 • 2. Pentru realizarea scopului său, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:
 • elaborareaunorstrategiispecificeîncolaborare cu organismeleguvernamentaleşineguvernamentaleînprobleme de ordin general;
 • colaborarea cu alteinstituţiiprofesional-ştiinţifice, institute de cercetare, din ţarăşistrăinătate, înscopulasigurăriisănătăţiipubliceşipreveniriiafecţiunilor determinate de boliletropicalesicele de calatorie;
 • derulareaunoractivităţipublicistice de specialitate;
 • derularea de activităţişimanifestăriştiinţifice de specialitate;
 • participarea la activităţivizândcreştereacalităţiideontologice a actului medical.

Obiectivele pe care Asociaţia şi le propune în vederea atingerii acestui scop sunt prevăzute și în Actul Constitutiv al Asociaţiei.

3.3.      Obiectul de activitate al Asociației

Asociaţia va desfășura, inter alia, următoarele activități:

 • organizează, în țară, congrese naționale, conferințe, consfătuiri, simpozioane și participă, prin delegații săi, la congresele internaționale și la orice alte manifestări științifice;
 • organizează ședințe de comunicări și referate științifice și publică lucrări în revistele de specialitate;
 • organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfecționare sau studii documentare în țară și străinătate;
 • obține și acordă burse în țară și străinătate;
 • acordă premii și distincții pentru activitate profesional-științifică deosebită;
 • se afiliază la organizații internaționale de profil și colaborează cu societăți sau asociații similare din alte țări;
 • editează, publică și difuzează prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare: cărți, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentații, traduceri din și în limba română etc.;
 • colaborează cu Ministerul Sănătății în activitatea de ocrotire a sănătății în domeniul bolilor tropicale, precum și cu oricare alte instituții de cercetare științifică, instituții de învățământ superior, instituții publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, entități politice, comunități și lideri locali, din România sau din alte țări, precum și cu organisme și organizații internaționale;
 • desfășoară activități caritabile și umanitare, organizează acțiuni de colectare de fonduri din țară și străinătate, din partea unor persoane fizice și juridice, în vederea realizării scopului și obiectivelor Asociației.
 • susține activitatea tuturor instituțiilor care dezvoltă sau susțin programe sociale și  educaționale, conform scopului Asociației.
 • promovează și  întreține colaborări în plan științific și practic cu asociații, fundații și alte instituții din țară și străinătate pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației.
 • realizează studii, cercetări, analize și evaluări în domeniul legislației și practicii în domeniul de interes al Asociației.
 • concepe și derulează campanii publice de sensibilizare, informare și conștientizare a opiniei publice, pe tema efectelor asupra sănătății.
 • concepe și derulează campanii sociale și educaționale în domeniul de interes al  Asociației.
 • susține și implementeaz programe de responsabilitate socială.
 • elaborează și publică materiale-resursă pentru activități educative și de formare profesională, se implică în programe de consiliere și orientare profesională.


Art. 4 – DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Denumirea Asociației va fi SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BOLI TROPICALE ŞI MEDICINA CĂLĂTORIEI, conform dovezii disponibilității denumirii eliberată de Serviciul Comunicare și Relații Publice din cadrul Ministerului Justiției.

            Art. 5 – SEDIUL ASOCIAȚIEI

Asociația are sediulînMunicipiulBucurești, Sector 3, Sos. Mihai Bravunr.281, incintaSpitalului Clinic de BoliInfectioasesiTropicale“Dr. V. Babes”, Pavilion Amfiteatru, Camera C1.

Art. 6 –  DURATA ASOCIAȚIEI

Asociația se constituie pe o durată nelimitată.

Art. 7  PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Patrimoniul inițial al Asociației este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 1.050 lei alcătuit din următoarele aporturi în numerar depuse integral de Membrii Fondatori astfel:

 • FLORESCU SIMIN AYSEL – 350 lei
 • CEAUŞU EMANOIL – 350 lei
 • POPESCU CORNELIU-PETRU – 350 lei.

Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

 

Art. 8 – EMBLEMA ASOCIAȚIEI

Emblema Asociației va fi stabilită prin hotărârea Adunării Generale și va constitui obiectul unui act adițional la prezentul Statut.

Capitolul II  MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 9 – DEFINIȚII

Asociația se compune din următoarele categorii de membri:

 1. Membrii-fondatori – cei care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului;
 2. Membrii-asociați – cei care se asociază ulterior fondării și contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociației;
 3. Membrii de onoare – persoanele fizice și persoanele juridice care au adus şi aduc servicii deosebite Asociației sau care o sprijină substanțial, din punct de vedere financiar;
 4. Membrii de onoareretrași din activitate – persoane fizice cu activitate profesională deosebita în domeniul medical de interes al Asociației, retrași din activitate la data dobândirii calității de membru, și în legătură cu care Asociația este de acord să își asocieze numele;
 5. Membrii susținători – care aderă la scopul Asociației și o sprijină material și moral la realizarea acestuia;

Art. 10 – DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT

Calitatea de membru-asociatse acordă de Adunarea Generală, iar cea de membru susținătorși membru de onoare și membru de onoare retras din activitate de Consiliul Director.

Calitatea de membru-asociat se pierde prin:

 • Membrii asociați își pot exercita în mod liber dreptul de a se retrage din Asociație și în acest caz, hotărârea de retragere încheiată în formă scrisă se comunică în termen de 15 zile de la data semnării Adunării Generale a Asociaților care se întrunește în ședință pentru a lua la cunoștință.
 • Membrii asociați vor fi excluși pentru abateri grave de la statut, regulamente și normele legale în vigoare prin hotărârea Adunării Generale întrunită în ședință extraordinară.
 • Neplata cotizației timp de trei luni consecutive sau alternative, în timpul unui an calendaristic.

Calitatea de membru susținător se pierde prin:

 • Membrii susținători își pot exercita în mod liber dreptul de a se retrage din Asociație și, în acest caz, hotărârea de retragere încheiată în formă scrisă se comunică în termen de 15 zile de la data semnării Consiliului Director al Asociației care se întrunește în ședință pentru a lua la cunoștință.
 • Membrii susținători vor fi excluși pentru abateri grave de la statut, regulamente și normele legale în vigoare prin hotărârea Consiliului Director.
 • Neplata cotizației timp de trei luni consecutive sau alternative, în timpul unui an calendaristic.

Calitatea demembru de onoare și membru de onoare retras din activitate

 • Membrii de onoare își pot exercita în mod liber dreptul de a cere Asociației să nu mai asocieze numele sau activitatea lor de cea a Asociației și, în acest caz, o cerere în formă scrisă se comunică în termen de 15 zile de la data semnării Consiliului Director al Asociației care se întrunește în ședință pentru a lua la cunoștință.
 • Membrii de onoare vor fi excluși pentru abateri grave de la statut, regulamente și normele legale în vigoare, prin hotărârea Consiliului Director.

Pharmacie Pharmacie Le Levitra est que vous pouvez acheter ce médicament, ont signalé que l’orgasme était beaucoup effets Cialis intense et est utilisé pour traiter les problèmes d’impuissance. Mais aussi avec le service et faites particulièrement attention aux médicaments administrés aux enfants.

Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au niciun drept asupra patrimoniului, ei ramânând obligați să-și plătească contribuțiile la care s-au obligat față de asociație până la momentul retragerii sau excluderii, în situațiile în care este cazul.

Art. 11 – DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi în Comisia de Cenzori, dacă se va decide înființarea acesteia, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nicio condamnare penală;
 2. să participe la toate ședințele (ordinare și extraordinare) Adunării Generale și să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;
 3. să folosească bazele, dotările și localurile Asociaţiei, în limita disponibilităţii lor, în vederea desfăşurării de activităţi care să asigure realizarea scopului Asociaț

Art. 12 – OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

 1. să respecte, fără rezerve, statutul, actul constitutiv, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale  a Asociaţiei;
 2. să-şi plătească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat așa cum au fost aprobate de Adunarea Generală;
 3. să susţină în orice modalitate acțiunile întreprinse de Asociație și care vizează realizarea scopului pentru care a fost înființată aceasta.
 4. să apere, fără rezerve, interesele Asociaţiei.

Capitolul III – RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 13 – Patrimoniul Asociaţiei se completează cu veniturile din contribuțiile membrilor-asociați, cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor susținători, sponsorizări, subvenţii, donaţii, legate, dividende și alte contribuții în bani sau/și în natură, de la persoane fizice și juridice, în conformitate cu prevederile legii.

 

Capitolul IV  CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Secțiunea I – Adunarea Generală

            Art. 14 –  Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și asociați.

Adunarea Generală are următoarele competențe:

 1. stabilește strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
 2. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 3. alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 4. alege şi revocă Cenzorul/ Comisia de Cenzori;
 5. înființează filiale;
 6. modifică Actul constitutiv și Statutul;
 7. dizolvă și lichidează Asociaţia, și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare;
 8. cooptează noi membri –asociați și  membri de onoare;
 9. ia la cunoștință de retragerea și hotărăște excluderea membrilor asociați;
 10. are orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

Art. 15 – Adunarea Generală se întruneste cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consilului Director și a Cenzorului/Comisiei de Cenzori.

Art. 16 – Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 30 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței  sau, în cazuri de urgență, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, în acest din urma caz dacă:

 1. se impune în mod necesar modificarea Statutului;
 2. apar situații care pun în pericol existența Asociației;
 3. la cererea, scrisă, a unui număr de cel puțin 1/3 din numărul membrilor fondatori și al membrilor asociaț

Art. 17 – Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi și care se va aduce la cunoștința celor interesați în termenele prevăzute, după caz, la art. 16.

Odată cu comunicarea datei, locului și a ordinii de zi a Adunării Generale, se pun la dispoziția participanților materialele cu privire la problemele supuse dezbaterii.

Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi și a altor probleme, pe bază de cerere scrisă, care trebuie depusă la secretariatul Asociației cu cel puțin 3 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

Art. 18 –  La Adunarea Generală participă:

 1. Membrii-fondatori;
 2. Membrii-asociați;
 3. Membrii de onoare;
 4. Membrii de onoare retrași din activitate;
 5. Membrii susținători sau reprezentanții lor, potrivit hotărârii Consiliului Director;
 6. Invitaț

În cadrul Adunării Generale, fiecare membru are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Membrii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală şi afinii lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 19 – Alegerile pentru Consiliul Director au loc o dată la 6 ani, şi Cenzor/Comisia de Cenzori au loc o dată la 4 ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care le urmează.

Art. 20 – Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi Cenzorului/Comisiei de Cenzori, programele de activitate,  bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării Generale.

Art. 21 –  Adunarea Generală este întrunită în mod legal dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unu dintre asociaţi.

Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 45 de zile şi poate avea loc oricare va fi numărul membrilor prezenţi.

Art. 22 – Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei.

Art. 23 – Adunarea Generală este condusă de preşedinte sau, în lipsă, de înlocuitorul său care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor şi lista nominală a celor prezenţi.

Art. 24 –  Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal constatator cu privire la  modul  de convocare și desfăşurare. Dezbaterile vor fi consemnate în amanunt în același proces-verbal unde se vor menționa și hotărârile  luate.

Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociaţiei.

Art. 25 – Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţi care nu au luat parte la

Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Secţiunea a II-a – Consiliul Director

Art. 26 –  Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunărilor Generale.

Consiliul Director  este alcătuit din:

 1. Preşedinte;
 2. Vicepreşedinte;

Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea Generală.

Consiliul Director poate fi alcătuit și din persoane din afara Asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa.

Art. 27 – În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei etc.;
 2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 3. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociatiei.;
 4. elaborează regulamentul intern de funcţionare;
 5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 28 – Dispoziţiile art. 18 alineatul 3 se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director.

Art. 29 – Deciziile Consiliului Director, contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la articolul 25.

Art. 30 – Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie pentru a exercita următoarele atribuţii:

 1. să încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 2. să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 31 –  Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

Conducerea Consiliului Director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul său.

Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile prin votul membrilor ce reprezinta jumătate plus unu.

Art. 32 – Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Secţiunea a III-a – Controlul financiar

Art. 33 – Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de către oricare dintre membrii Asociației ce nu sunt membri în Consiliul Director.

Capitolul V  VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 34 – VENITURI

Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. cotizaţiile membrilor;
 2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 3. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
 4. venituri realizate din activităţi economice directe;
 5. donaţii, sponsorizări sau legat;
 6. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 7. taxe de scolarizare percepute in conformitate cu dispozitiile legale,
 8. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 35 – Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociației.

Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au un caracter accesoriu şi sunt în legătură strânsă cu scopul ei principal al Asociației.

Art. 36 – CHELTUIELI

Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

 1. salarii şi adaosuri la salarii ale personalului administrativ și auxiliar;
 2. indemnizaţii, prime şi premii oferite personalului salarizat și profesioniștilor cu merite deosebite;
 3. asigurarea unei baze materiale care să corespundă standardelor desfășurarii unei activități profesionale sau medicale de calitate;
 4. chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
 5. cazare, masă şi transport pentru membrii și personalul Asociației;
 6. cheltuieli de întretinere a sediului sau incintelor în care se desfășoară activitatea Asociației
 7. apă, canalizare;
 8. energie electrică, termică şi gaze naturale;
 9. procurări de consumabile şi imprimate de birou;
 10. cheltuieli pentru organizarea de congrese naționale, conferințe, consfătuiri, simpozioane și cursuri de specializare sau perfecționare, etc.
 11. alte cheltuieli.

Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Adunarea Generală a Asociației.

Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi alte asemenea, din disponibilităţile existente.

Art. 37 – Exerciţiul economico-financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VI  DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art38 – Asociaţia se va dizolva:

 1. De drept prin:
 2. imposibiliatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
 4. reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acesta nu a fost completat timp de trei luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

 1. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
 2. scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 3. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 4. urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 5. a devenit insolvabilă;
 6. nu poate obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.

 • Prin hotărârea Adunării Generale.

În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 39 – În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală (în cazul în care dizolvarea este hotărâtă prin decizia acestui organ de conducere).

Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.

Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie bilanţul care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Cenzorului/Comisiei de Cenzori sau al asociaților cu atribuții de control.

Art. 40 – Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea Asociației.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 41 –În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri vor fi transmise către persoanele juridice de drept privat ce au calitatea de membri-asociați sau membri-fondatori și care au scop identic sau asemănător.

Dacă în termen de şase luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului 2, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 42 – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de şase luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

Art. 43 – După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.

Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

Art. 44 – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nicio contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după acesta fiind consideraţi descărcaţi.

Art. 45 –  Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Societatea Romana de Boli Tropicale si Medicina Calatoriei

Contact

Sos. Mihai Bravu, nr. 281
Sector 3, Bucuresti
Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale “Victor Babes”
Pavilion Amfiteatru, Camera C1

© Herdea 2022. Societatea Romana de Boli Tropicale si Medicina Calatoriei

www indian sexi tubesplash.mobi desi double penetration
powerpuff hentai hentaibros.org mtf hentia
bihari sex videos brownporntube.net sexvideos come
lesbia.com pornolife.mobi indian sex in open
مشاهده سكس عربي fucking-porn.org افلام ايطالي سكس
نيك.بنات nimila.mobi افلام اثاره واغراء
hentai manga colored hentaibaru.com hentai elder sister
gadwali song video penytube.mobi room sex videos
babysitter hentai comics truehentai.com aname porn
سكس سجون freetvtube.info سكس عنتيل الغربيه
xxx india video indianspornsex.com www.kerala sex videos.com
supersex indiansfucking.com telugu sex vides
dehati sexy download pornfactory.info sohini sarkar nude
sex indian sites gangbangporntrends.com sexy video hd tamil
stl result 3pm today pinoyfilms.net where to watch full episodes of maria clara at ibarra